فعال سازی گارانتی

فعال سازی گارانتی

راهنمای فعال سازی محصول

  • کد گارانتی صرفا شامل ارقام بوده و فاقد حروف انگلیسی می باشد.
  • کد محصول شامل حروف انگلیسی و اعداد میباشد. که در قسمت چپ خط فاصله قرار دارد.

به تصویر زیر برای تشخیص کد محصول توجه کنید

راهنمای کد

راهنما
راهنما